Tarieven 2024 :: Westland Infra (2024)

Vandaag publiceren wij onze tarieven voor komend jaar. Zoals aangekondigd eerder dit jaar krijgen klanten te maken met hogere tarieven voor de vaste en variabele transportkosten. De tarieven van de regionale netbeheerders worden vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de verwachte uitgaven die de netbeheerders gaan doen. Ook de tarieven van Westland Infra Netbeheer stijgen.

Een compleet overzicht van de tarieven van:

 • Consument en kleinzakelijk (kleinverbruik) elektriciteit en gas
 • (Groot)zakelijk (grootverbruik) elektriciteit en gas

Waarom zijn de tarieven hoger?
Alle regionale netbeheerders in Nederland presenteren deze periode hun tarieven. Iedereen krijgt te maken met een verhoging van de tarieven. Die verhoging komt tot stand door drie onderdelen:

 • Doorberekening landelijke transporttarieven van TenneT
  Landelijke netbeheerder TenneT gaat de komende jaren enorm veel investeren in het hoogspanningsnet, zowel op land als op zee. Ook zij hebben grote uitdagingen in een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk. De kosten die TenneT maakt, worden in Nederland onder alle aangeslotenen verdeeld via de transportkosten die de regionale netbeheerders in rekening brengen. Bekijk de investeringsplannen van TenneT.

  Tegelijkertijd heeft TenneT steeds meer te maken met de balancering van vraag en aanbod. Als dit niet door de elektriciteitsmarkt wordt gebalanceerd, wordt dat met de noodvermogenpool opgelost. Dat betekent dat partijen die gevraagd worden om snel vermogen op of af te schakelen daar een vergoeding voor krijgen. Door meer duurzame opwekking (zon en wind) is er steeds meer behoefte aan die balancering. Die opbrengsten voor deelnemers aan de noodvermogenpool zijn flink gestegen. Dit zijn kosten voor TenneT die uiteindelijk ook doorberekend worden in de tarieven die de regionale netbeheerders in rekening brengen bij haar klanten.

  De kosten van TenneT die wij doorberekenen in onze tarieven maken het allergrootste deel uit van onze tariefstijgingen. TenneT heeft dat eerder dit jaar aangekondigd.

 • Wijzigingen van de methodebesluiten van ACM
  Afgelopen jaren mochten netbeheerders van de ACM toekomstige grote investeringen in het energienet niet voldoende doorberekenen in de transporttarieven. Maar afgelopen juli bleek dat de ACM de tarieven die netbeheerders in rekening mogen brengen niet volgens de juist manier heeft bepaald. De transportkosten konden daardoor niet meestijgen met de investeringen die netbeheerders moesten doen. Het zorgde er ook voor dat netbeheerders minder financiële investeringscapaciteit hadden om het energienet toekomstbestendig te maken. Dat wordt nu gecorrigeerd.

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft namelijk in juli bepaald dat de ACM de methodebesluiten 2022-2026 voor zowel elektriciteit als gas, en zowel voor de regionale als de landelijke netbeheerders, moet aanpassen. Op basis van die methodebesluiten worden de tarieven berekend. De regionale netbeheerders hadden onder meer beroep aangetekend tegen de berekeningswijze en het verloop toegestane inkomsten in het elektriciteitsdomein. Het CBb heeft de netbeheerders hierin gelijk gegeven. Netbeheerders krijgen meer financiële ruimte om te investeren in een betrouwbaar en toekomstbestendig energiesysteem. Lees hier meer over deze besluitvorming: https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/uitspraak-cbb-methodebesluiten-moeten-aangepast-1661

 • De energietransitie vraagt extra investeringen
  De energietransitie is in volle gang. Nederland is veel sneller aan het verduurzamen dan de landelijke en regionale netbeheerders hun energie-infrastructuren kunnen aanpassen. Er zijn grote uitdagingen rondom personeel, levertijden van materialen en vergunningsprocedures voor infrastructuur, zoals stations in wijken en verdeelstations en hoogspanningsmasten en -tracés van TenneT.
  De afgelopen 8 jaar is het aantal aansluitingen dat energie teruglevert met zonnepanelen in ons elektriciteitsnet vertienvoudigd. En in drie jaar tijd is het totaal vermogen gegroeid van 40 MW naar 120 MW. 1 op de 3 van de laagspanningsaansluitingen levert energie aan ons net. Tegelijkertijd komen er meer laadpalen en wordt er meer elektrisch gekookt. Grootverbruikers zijn meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden van flexibiliteit (noodvermogen, zie punt 2). Dit betekent dat we meer dan ooit moeten investeren in meer en dikke kabels en de bijbehorende infrastructuur met o.a. transformatorstations en slimme oplossingen. Al die investeringen worden uiteindelijk over iedereen in Nederland verdeeld dat leidt tot hogere transporttarieven.

Kwalitatief hoogwaardig energienet
We blijven altijd investeren in de bijzondere rol die onze regio heeft als greenport in Westland en Midden-Delfland. Daar hoort ook een kwalitatief hoogwaardig energienet bij om afnemers en iedereen die energie teruglevert altijd voldoende perspectief te geven voor een gezonde bedrijfsvoering met aandacht voor verduurzaming, betrouwbaarheid en veiligheid. De rekening voor deze opgave wordt onder bedrijven en consumenten verdeeld. Dit gaat verder dan de transporttarieven, denk bijvoorbeeld aan belastingen en subsidies. Door goede samenwerking met gemeenten, het bedrijfsleven en particulieren werken we aan een robuust, duurzaam en eerlijk energiesysteem.

Tarieven 2024 :: Westland Infra (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 5956

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.